สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรกดเงินสด ซิตี้ แบงก์

สมัครวันนี้! รับกระเป๋า FCUK Niffy Overnight bag มูลค่า 4,250 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ
เหลือเวลา
3
วัน
สิ้นสุดวันที่
30/11/2014
แบ่งปัน

โปรโมชั่นบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

•  ฟรี! กระเป๋า FCUK Niffy Overnight bag มูลค่า 4,250 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายบัตร ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

   ภายใน 60 วัน หลังได้รับอนุมัติบัญชี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

•  ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ

•  ฟรี! ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดจากตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ

•  ฟรี! ค่าธรรมเนียมชำระยอดบัญชีกว่า 2,400 แห่ง ทั่วประเทศ

รายละเอียดและเงื่อนไขบัตรกดเงินสด ซีตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

•   บัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล

   ผู้สมัครบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตจะต้องมีสัญชาติไทย และมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

•   เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ

    รับกระเป๋า FCUK Niffy Overnight bag มูลค่า 4,250 บาท

•   บริษัทฯ ซึ่งจัดจำหน่ายสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้สมัครบัญชีฯ ที่ได้รับอนุมัติภายใน 4-6 สัปดาห์ หลังจาก

    มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

•   ของกำนัลจำกัดเพียง 1 ชุด สำหรับ 1 ผู้สมัครเท่านั้น

•   ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลแก่ผู้สมัครใหม่ที่ไม่มีบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตในปัจจุบัน

    หรือกรณีเป็นผู้สมัครที่เคยมีบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตมาก่อน ต้องปิดบัญชีไปแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และเป็นผู้ที่

    คงสภาพการเป็นสมาชิกบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต รวมถึงยังไม่ยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้

    และมีประวัติการชำระเงินที่ดี จนถึงวันที่มีการใช้จ่ายตามเงื่อนไข

•   ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า ในกรณีสินค้ามีการชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ

    ผู้ผลิตสินค้าแต่ละรายโดยตรง กระเป๋า Esprit: บริษัท 168 อินเตอร์เทรด จำกัด โทร. 0-2160-9425 /

    กระเป๋า Caggioni: บริษัท บลูไล้ท์อุตสาหกรรม จำกัด โทร. 0-2243-5433-5

•   สำหรับลูกค้าบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 57 ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วม

    ในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า ในกรณีสินค้ามีการชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้าโดยตรง

    กระเป๋า FCUK : บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด โทร. 0-2229-7810

    •   ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับรอบบัญชีที่ 1 ถึง 3 ที่ 9.99% ต่อปีสำหรับโปรแกรมโอนยอดเงิน

    •   ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ขึ้นไปสำหรับโปรแกรมโอนยอดเงิน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก

        ปกติที่ 28% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 15,000 – 19,999 บาท หรือ 26% ต่อปีสำหรับลูกค้า

        ที่มีฐานเงินเดือน 20,000 – 29,999 บาท หรือ 24% ต่อปีสำหรับลูกค้าที่มีฐานเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

•   การขอใช้โปรแกรม *เงินสดโทรสั่งได้*เมื่อได้รับการอนุมัติผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนด

    ของโปรแกรมที่ธนาคารฯ กำหนดไว้ และ/หรือข้อกำหนดของการใช้สัญญาเงินกู้บัญขีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

    โดยถือว่าการใช้โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินสินเชื่อซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต อนึ่งหากยกเลิกสัญญา

    ก่อนครบกำหนดหลังจากที่ชำระค่างวดมาแล้วยอย่างน้อย 12 งวด ทางธนาคารฯจะมีการยกเว้นค่าปรับในการชำระหนี้

    ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ให้

•   ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการพิเศษนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ทั้งนี้การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของธนาคารฯ เท่านั้น

•   พนักงานของธนาคารซิตี้แบงก์พนักงานของตัวแทนบริษัทโฆษณาและผู้เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

•   อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่ายใดๆ รวมแล้วไม่เกิน 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก)

    ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินคืน 0 – 40 บาท/ครั้ง (จุดบริการกำหนด) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/ครั้ง

    ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคารฯ ได้ที่เว็บไซด์ www.citibank.co.th

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

บัตรเรดดี้เครดิต ธรรมดา

กลุ่มผู้สมัคร - เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

•  รายได้ 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

•  มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

•  มีสัญชาติไทย

 เอกสารประกอบ

•  สำเนาบัตรประชาชน

•  สำเนาทะเบียนบ้าน

•  หนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือน

•  สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 3 เดือน

 

กลุ่มผู้สมัคร - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ เจ้าของกิจการ

•  รายได้เฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป

•  ดำเนินกิจการเดียวกัน 2 ปีขึ้นไป

•  อายุ 20 ปีขึ้นไป

 เอกสารประกอบ

•  สำเนาบัตรประชาชน

•  สำเนาทะเบียนบ้าน

•  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

•  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนของบริษัทหรือของท่าน

 

สิทธิพิเศษบัตรกดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

ฟรี

•   ค่าธรรมเนียมรายปี

•   ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด

•   ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

สะดวก

•   สมัครโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันและวงเงิน สามารถใช้ได้ตลอดไป

•   เบิกเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารทั่วประเทศและทั่วโลกฟรีค่าธรรมเนียม*

•   สามารถใช้เช็คเรดดี้เครดิตในการใช้จ่ายต่างๆ เช่นเดียวกับเงินสดในทุกๆ แห่งที่มีการรับเช็ค

•   มีช่องทางในการชำระคืนมากมาย ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระยอดบัญชีฯ กว่า 2,400ช่องทางทั่วประเทศ

    พร้อมรับวงเงินคืนทันที

•   ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติซิตี้โฟน แบงก์กิ้งตลอด 24 ชม. ทุกวันเพียงโทร. 1588

•   บริการทางอินเทอร์เน็ตซิตี้แบงก์ ออนไลน์ตลอด 24 ชม. ทุกวันโดยไม่ต้องสมัครขอใช้บริการ

•   กดเงินสดจากตู้ ATM ได้สูงสุด 5 ครั้ง หรือ 100,000 บาทต่อวัน

คล่องตัว

•   วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 1,000,000 บาท

•   เปลี่ยนวงเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เป็นเงินโอนเข้าบัญชีใดก็ได้ของคุณ ฟรีค่าธรรมเนียม

    นการโอนเงิน โดยจ่ายคืนคงที่ ผ่อนชำระรายเดือนเท่าๆกัน นานสูงสุด 48 เดือน กับ “โปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้”

•   เปลี่ยนวงเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เป็นเงินโอนเข้าบัญชีใดก็ได้ของคุณ ฟรีค่าธรรมเนียม

    ในการโอนเงิน โดยจ่ายคืนตามใจ ผ่อนชำระขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 4% ของยอดค้างชำระแล้วแต่จำนวนใด

    จะสูงกว่า กับ “โปรแกรมโอนยอดเงิน”

•   สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้งโทร. 1588 ได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

*สำหรับค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มในต่าง ประเทศนั้นได้รับการยกเว้นเฉพาะเอทีเอ็มของธนาคาร

ซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ ออสเตรเลีย คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์

กัวเตมาลา ฮอนดูรัส ปานามา ปารากวัย อุรุกวัย เปรู และ คาซัคสถาน ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

ของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของ เครื่องเอทีเอ็ม
 

หมายเหตุ: ธนาคารซิตี้แบงก์ ขอแจ้งยกเลิกการมอบคะแนนสะสมสำหรับทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 55 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สมาชิกบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต ยังคงสามารถแลกคะแนนสะสมที่ได้รับไปแล้วได้ตามปกติ สอบ

ถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

 

 

บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรกดเงินสดเคทีซี พิเศษ! สมัครและอนุมัติภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ถูกสุด! จ่ายดอกเบี้ยฯหนึ่งบาทสำหรับยอดกดเงินสดผ่าน ATM ครั้งแรกภายใน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
บัตรกดเงินสดซีไอเอ็มบี พิเศษ! คืนดอกเบี้ย 50% 2 รอบบัญชี เมื่อโอนเงินก้อนแรกเข้าบัญชี
ธนาคารธนชาต
บัตรกดเงินสดธนชาต พิเศษ! รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 17.99% ต่อปี นาน 2 รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติ รับเพิ่ม !! เตาอบไฟฟ้าเมื่อมียอดกดเงิน ตามเงื่อนไข ในระยะเวลาที่กำหนด
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรกดเงินสด กรุงศรี เฟิร์สช้อย ฟรี! สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วันนี้ รับฟรี!! iPhone 6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาทเพียงสมัครบัตรหรือแนะนำเพื่อนและใช้จ่ายตามที่กำหนด