สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท
เหลือเวลา
67
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นบัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

•   เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็น เมื่อใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาท

•   รับคะแนนสะสมทุก 1 บาท เท่ากับ 1 คะแนน

•   รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท

 

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

•   รับคะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตร K-Wave Credit Card ทำการแตะบัตรผ่านเครื่อง payWave Reader เท่านั้น

•   เฉพาะรายการที่แตะบัตร จะคำนวณยอดใช้จ่าย 1 บาท เท่ากับ 1 คะแนน 

•   การชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการ Wave สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ

•   สงวนสิทธิ์มอบคะแนนพิเศษสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุด 4,500 บาท หรือ 4,500 คะแนน/ท่านตลอดรายการ 

•   คะแนนสะสมพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ

•   คะแนนสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

•   รับเครดิตเงินคืน เฉพาะรายการที่ผู้ถือบัตร K-Wave Credit Card ทำการแตะบัตรผ่านเครื่อง payWave Reader เท่านั้น

•   รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

•   จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการสำหรับการใช้จ่ายที่เทสโก้ โลตัส

•   เครดิตเงินคืนรวม 1000 บาท คือ เครดิตเงินคืนสูงสุดจากบิ๊กซี 500 บาท และ เทสโก้ โลตัส 500 บาท

•   จำกัดยอดค่าใช้จ่ายสูงสุด 1,500 บาท/เซลล์สลิป สำหรับรายการทำการแตะบัตร

•   เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีผู้ถือบัตรภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ

•   ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•   กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี

 

•   กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี

•   กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

•   กรณีเป็นผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

•   สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

•   ใบสมัครบัตรเครดิตและหนังสือให้ความยินยอมการตรวจสอบเครดิตบูโร

•   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ / สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ยกเว้นสำเนาทะเบียนบ้าน

    กรณีปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)

•   สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน 13 ในสำเนาบัตรดังกล่าว)

•   (ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ) สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่า และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า50,000 บาทต่อเดือน

เอกสารแสดงรายได้

กรณีผู้สมัครเป็นผู้มีรายได้ประจำ

•   ต้นฉบับ/สำเนาสลิป หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

กรณีผู้สมัครเป็นผู้ประกอบการ

•   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/หจก. จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

   สำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน / บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีหลักของกิจการ)

   กรณีใช้บัญชีส่วนตัว ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อผู้สมัครที่เป็นเจ้าของบัญชี

   กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบหน้าที่มีเลขที่บัญชี และชื่อบริษัท และต้องแนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย

อภิสิทธิเฉพาะบัตร

•   สะดวกสบายเหนือใคร ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิต K-Wave สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มี สัญลักษณ์  ทุกแห่งทั่วโลก

    และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ w

•   รวดเร็ว..ทันใจ สำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการ Wave ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ w นั้น จะใช้เวลาในการทำ รายการน้อยกว่า

    การชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตทั่วไป หรือการชำระด้วยเงินสด นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังไม่ต้องลงลายมือชื่อใน เซลส์สลิปอีกด้วย

•   ปลอดภัย..ไร้กังวล ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการชำระค่าสินค้า และบริการด้วยการ Wave ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่

    เจ้าหน้าที่ร้านค้า

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

•   Smart Chip: ด้วยเทคโนโลยีชิปในบัตรเครดิตของท่านที่จะทำหน้าที่เสมือนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการคัดลอกและ

    ปลอมแปลงบัตร เพื่อให้ท่านมั่นใจทุกการใช้จ่าย

•   KBank Smart Bill Pay ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ทั้งค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

    ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เงินบริจาค ค่าบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก 

•   KBank Smart Pay: ผ่อนชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ได้นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำ

    ที่ร่วมรายการ

•   KBank Reward Point: โปรแกรมสะสมคะแนนที่ให้อิสระสูงสุดสำหรับท่าน เพียงใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยท่านสามารถ

    เลือกรับของรางวัลได้ดังนี้

    1. บัตรของขวัญ (Gift Voucher) 

    2. ไมล์สะสม Royal Orchid Plus

     3. คะแนนสะสม Flyer Bonus

   4. เงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Rebate)

    5. ของรางวัลพิเศษ Special Rewards

   6. คะแนนสะสมแทนเงินสด (KBank Instant Reward) 

•   KBank Special Services: บริการเสริม 

    1. คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตร

        ที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท

   2. K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) แจ้งยอดใช้จ่าย พร้อมวงเงินคงเหลือและแจ้งเตือนวันกำหนด ชำระผ่าน SMS

   3. K-Mobile Banking บริการสอบถามข้อมูลยอด บัตรเครดิต และชำระค่าบัตรเครดิตผ่านโทรศัพท์มือถือ

   4. K-eMail Statement (บริการรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมลกสิกรไทย) รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตส่งตรงถึงอีเมล์ภายใน 3 วันหลังจาก

      วันสรุปยอดบัญชี
   5. 
Verified by VISA / MasterCard SecureCode ให้ท่านช้อปออนไลน์อย่างปลอดภัย ด้วย password ที่คุณกำหนดขึ้นเอง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดรดิตร่วมโรบินสัน - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition* (มูลค่า 4,990 บาท) เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี ปีแรก
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท