สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม

สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
เหลือเวลา
68
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาชาตไดร์ฟ

•   โปรโมชั่น 1 : รับฟรี! กระเป๋า Shopping Bag  Benetton พับเก็บได้ มูลค่า 790 บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไป

    (แต่ไม่ถึง 30,000 บาท) ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

•   โปรโมชั่น 2 : รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก  Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไป
    ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้สมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

เงื่อนไขการร่วมรายการ

•   สำหรับผู้สมัครที่สมัครบัตรรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57 เท่านั้น

•   โปรโมชั่น 1 : เมื่อมีการใช้จ่ายผ่อนบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3000 บาท ภายใน 30 วันนนับจากวันอนุมัติ

    โปรโมชั่น 2 : เมื่อมีการใช้จ่ายผ่อนบัตรครบ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนนับจากวันอนุมัติ ผู้ถือบัตรใหม่จะได้รับของสมาคุณ

    เพียง 1 ประเภทจากยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นสูงสุด โดยธนคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90-120 วัน นับจาก

    วันที่ใช้จ่ายตามกำหนด

•   กรณีสมัครบัตรเครดิต มากกว่า 1 ประเภท จะจำกัดการให้ของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 รายลูกค้า

•   บัตรที่ร่วมรายการได้คือบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่า แพลทินั่ม บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

    บัตรเครดิตธนชาตไดรฟ์ ทุกประเภท และบัตรเครดิตธนชาต ส.ป.ช มาสเตอร์การ์ด

•   ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น รวมการโอนยอดคงค้าง ยอดผ่อนชำระ 0% Smile Plan

    ที่เรียกเก็บ ณ เดือนนั้นและการรูดซื้อสินค้า/ชำระค่าบริการผ่านบัตร แต่ไม่รวมยอดกดเงินสด

    การซื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมทุกรายการ ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม

   ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเสิรมจะถูกคำนวณรวมภายใต้บัตรหลัก โดยบัตรหลักจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ และกรณีลูกค้า

    สมัครบัตรเครดิตมากกว่า 1 ประเภท ธนาคารจะรวมยอดใช้จ่ายของบัตรทุกประเภทภายใต้ 1 รายลูกค้า

    เพื่อรับสิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นดังกล่าว

   ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม/ของสมนาคุณสำหรับผู้ถือบัตรที่ไม่มีประวัติผิดนัดชำระ และสถานะบัตร

    ยังเป็นปกติ ณ วันทำการดึงข้อมูล

   คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่่นได้

   ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากรณีของกำนัล

    ที่ระบุไว้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   หากมีข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

•   ข้อกำหนดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

    

 

 

 

 

   

 

 

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี

•   บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท / เดือน

•   บัตรคลาสสิค ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป
 
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 
   สำเนาทะเบียนบ้าน
 
   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 
   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

   สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   สำเนาทะเบียนบ้าน 

   หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม

   บริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.9% ต่อปี นาน 10 เดือน เมื่อโอนยอดสินเชื่อคงค้างไม่จำกัดจำนวนบัญชี

   ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ ด้วยดอกเบี้ย  0% นานสูงสูด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

   บริการห้องพักรับรองพิเศษชั้นธุรกิจสำหรับบัตรแพลทีนัมของ Louis' Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้งต่อปี

   คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อชำระค่าโดยสานผ่านบัตรด้วยวงเิงินคุ้มครองสูงสด 15 ล้านบาท

    สำหรับบัตรแพลทินัม และสูงสุด 6 ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิตธนาชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ด และวีซ่าครอบคลุมคู่สมรส และบุตร

   การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหายภายใน 60 วัน เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรแพลทินั่ม ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 

     35,000 บาทต่อครัง 2 ครั้งต่อปี

   ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยวงเงิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุดถึง 55 วัน

•   เบิกเงินสดล่วงหน้าทันใจสูงสุด 100% ของวงเงิน

•   บริการสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝากวงเงิน 95% ของเงินฝากค้ำ

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดรดิตร่วมโรบินสัน - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition* (มูลค่า 4,990 บาท) เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี ปีแรก
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท