สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย

สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
เหลือเวลา
66
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2015
แบ่งปัน

โปรโมชั่นใหม่บัตรเครดิตกสิกรไทย แอร์เอเชีย

   สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000บาทขึ้นไป

   รับฟรี! Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย

•   เฉพาะผู้สมัครบัตรหลัก และ/หรือ บัตรเสริมรายใหม่ใบแรก (หรือต้องยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) ที่ได้รับอนุมัติบัตร 

    และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ภายใน 60 วันหลังจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

   รับของสมนาคุณเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่กำหนดขึ้นไป ภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ

       สิทธิ์การรับกระเป๋า Caggioni “LINE” Trolley Bag มูลค่า 4,990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย 

        ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยต้องมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าของบัตรเครดิตร่วมนั้น อย่างน้อย 1 ครั้ง (บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-

        กสิกรไทยต้องมียอดใช้จ่ายที่ไทยแอร์เอเชีย)

       สิทธิ์การรับ Air Asia E-Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย-กสิกรไทย ตั้งแต่ 5,000 บาท

        ขึ้นไป โดย ต้องมียอดใช้จ่ายที่ไทยแอร์เอเชียอย่างน้อย 1 ครั้ง

   ธนาคารจะคำนวณยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ ไม่รวมยอดการเบิกถอนเงินสด รายการหักชำระค่าบริการผ่าน

    Smart billing ของธนาคาร การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ และยอดใช้จ่ายในการซื้อกองทุนต่าง ๆ สำหรับยอดการ

    ใช้จ่ายในหมวดแบ่งจ่ายรายเดือน (Smart Pay) ธนาคารจะคำนวณตามยอดผ่อนชำระรายเดือนที่มีการเรียกเก็บแล้วในแต่ละรอบบัญชี

    โดยยึดจาก วันที่เกิดรายการเป็นสำคัญ

   บัตรหลัก และบัตรเสริมจะแยกรายการใช้จ่ายเป็นแต่ละบัตร

   ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ผู้ถือบัตรที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขกับผู้ถือบัตรที่มีประวัติดี และยังคงสถานภาพเป็นสมาชิก

    บัตรเครดิตอยู่ จนถึงระยะเวลาส่งของสมนาคุณ ภายใน 90 วันหลังจากเดือนที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายตามเงื่อนไข

   ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล รายละเอียด เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณี

    มีข้อพิพาท คำตัดสินใดๆ ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

   ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก ปีถัดไปให้เป็นไปตามหลักเกณท์การยกเว้นค่าธรรมเนียมของธนาคาร

   เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

   สอบถามข้อมูลและดูเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kbankcard.com หรือโทร K-Contact Center 0 2888 8888 กด * 8

 

 

 

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี

   กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี

   กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

   กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

   กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

•   สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 

•   สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว) 

   สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ

•   สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

   กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 

    หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

   กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

    ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ

•   สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

   กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 

    หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

   กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 

    ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ

   สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ 

   สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ 

   สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน

กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

   50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

•   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ 

•   สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ 
   สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ 
   สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล

•   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ 

   สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ 

   สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

กรณีเป็นผู้มีเงินออม

•   สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ

   กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ

 

 

 

 

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย

   จองตั๋วโปรโมชั่นล่วงหน้าได้ก่อนใครที่ www.airasia.com

•   บัตรกำนัลเลือกที่นั่งถูกใจ Pick A Seat   

•   Triple Reward Points รับคะแนนสะสมสูงสุด 3 เท่า สำหรับยอดใช้จ่ายภายในประเทศที่ไทยแอร์เอเชีย สูงสุด 20,000 บาทแรกต่อบัตรรอบบัญชี

   รับคูปอง Super Size & Save บริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

 

 

 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดรดิตร่วมโรบินสัน - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition* (มูลค่า 4,990 บาท) เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันอนุมัติ
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปี ปีแรก
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท