สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี

เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า Grizzly Tote มูลค่า 3,450 บาท (เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ครบ 30,000 บาทขึ้นไปภายใน 60 วัน)
เหลือเวลา
โปรโมชั่น
หมดอายุ
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2014
แบ่งปัน

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี  

   รับคะแนนสะสม 3,000 บาท คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

   รับคะแนนสะสม 50,000 คะแนน เพื่อใช้แลกบัตรโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ กับการบินไทย

   ดอกเบี้ย 0% ต่อปี สำหรับ 2 รอบบิลแรก เมื่่อใช้บริการโอนเงินจากวงเงินยูโอบี แคชพลัสเข้าบัญชีออมทรัพย์

•   เมื่อสมัครคู่ ฟรี! กระเป๋า Grizzly tole มูลค่า 1,250 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน  30 วัน 
 
    หรือ รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Grizzlytrolly มูลค่า 3,450 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 30,000 บาท ภายใน 60 วัน หรือรับคะแนนสะสม
 
    50,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท ภายใน 60 วัน 

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัตรเครดิต ยูโอบี

เงื่อนไขการรับของกำนัล คะแนนสะสมพิเศษและอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

•   ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต และ วงเงินยูโอบีแคชพลัสพร้อมกันและได้รับการอนุมัติทั้งสองบริการจะได้รับกระเป๋า Grizzly Tote มูลค่า 1,250 บาท

    สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีไทเทเนียม ยูโอบีแบล็ค และยูโอบีฟรีเฟอร์แพลทินัม เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วัน

    นับจากวันที่ ได้รับการอนุมัติ หรือ รับกระเป๋าล้อลาก Grizzly Trolley มูลค่า 3,450 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 30,000 บาท ภายใน

    60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

•   ลูกค้าที่สมัครเฉพาะบัตรเครดิตและได้รับการอนุมัติจะได้รับคะแนนสะสม 3,000 คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน

    นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

•   ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักใบแรกที่มีกับธนาคารและยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมภายใต้บัตรหลักดังกล่าวจะนำมาคำนวณเพื่อ รับคะแนนสะสม หรือ ของ

    กำนัลโดยคิดเฉพาะยอดชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นไม่นับรวมการเบิก เงินสดล่วงหน้า การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ

    ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือดอกเบี้ยทุกชนิด สำหรับยอด ผ่อนชำระ จะคำนวณเฉพาะยอดที่มีการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

•   ลูกค้าที่สมัครใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัสเพียงบริการเดียว หรือ สมัครบัตรเครดิตยูโอบีร่วมด้วย และใช้บริการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารจะคิด

    อัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 2 และ หลังจากนั้น ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27%/ 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับ

    รายได้ลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27%/ 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ลูกค้า

    ตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร เบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

    ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี

•   ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์โดยเพื่อรับสิทธิ์ ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมี

    ภาระในการชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาทแล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน

 

เงื่อนไขร่วม

•    รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครบัตรหลักใหม่เฉพาะแต่บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม บัตรเคดิตยูโอบี ไทเทเนียม และบัตรเครดิตแบล็ก

    และ วงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่อนุมัติตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 56 และไม่เคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และวงเงินยูโอบีแคชพลัส หากผู้สมัครเคยยกเลิก

    บัตรเครดิตของธนาคาร หรือ วงเงินยูโอบีแคชพลัสจะต้องยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ยกเลิก

•    ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือ โอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีแจ้ง ยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต

    ของท่านภายใน 60 วันหลังจากสรุปยอดบัญชีครั้งที่ 3 และธนาคารสามารถเรียกเก็บยอด ใช้จ่ายของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครบถ้วน

•    เมื่อผู้สมัครเลือกเงื่อนไขการรับของกำนัลอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงการเลือกนั้นเป็นอีก อย่างหนึ่งในภายหลังไม่ได้

•    ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับของกำนัลที่แสดงไว้ใน ประกาศโฆษณาฉบับนี้โดยมิต้อง

    แจ้งให้ทราบ

•    เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก ยูโอบี รีวอร์ด พลัส

•    ของกำนัลและ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

•    ธนาคารสงวนสิทธิมอบของกำนัลท่านละ 1 ครั้งต่อผู้สมัคร 1 ท่านเท่านั้น

•   ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

•   ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลก็ต่อเมื่อคงสถานะสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และ มีประวัติการชำระที่ดีเท่านั้น

•   ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

         คุณสมบัติ

      รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

      อายุงาน / ดำเนินธุรกิจเจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

      อายุผู้สมัครบัตรหลัก 20 - 60 ปี

      ผู้สมัครบัตรเสริม 18 - 65 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าหน้าที่บริษัท

      สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

      สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)

      สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

      สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

      สำเนาหน้าบัตรประชาชน

      สำเนาทะเบียนบ้าน

      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

      สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

      สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตยูโอบี

 

   เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี รับคะแนน UOB Rewards Plus 3,000 คะแนน(เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน)

 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ไทเทเนียม

ยิ่งใช้ยิ่ง...คุ้มครอง  

    ฟรี! แผนประกันคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ * ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง หรือพักผ่อน เพื่อให้ท่านใช้ชีวิตได้อย่าง

     เต็มที่ และพร้อมเสมอสำหรับทุกสถานการณ์ โดยสรุปสิทธิประโยชน์ของแผนประกัน เป็นดังนี้

 •    •   ผู้ได้รับความคุ้มครอง : ผู้ถือบัตรที่มีอายุไม่เกิน 69 ปี
 •  
 •    •   ความคุ้มครอง : คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ
 •    
 •    •   วงเงินคุ้มครอง : 8 เท่าของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเฉลี่ยต่อเดือน (12 เดือนล่าสุด) หรือไม่เกิน 2 ล้านบาท
 •  
 •    •   ผู้รับผลประโยชน์ : ทายาทตามกฎหมายของผู้ได้รับความคุ้มครอง
 •  
 •    •   วันที่เริ่มคุ้มครอง : ต้องถือบัตรมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

หมายเหต รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามกรรมธรรม์ประกันภัยหลัก

 

อุ่นใจในทุกการเดินทาง 

   ฟรี แผนประกันการเดินทางทั้งครอบครัวสูงสุดถึง10 ล้านบาท * ที่ให้ความคุ้มครองผู้ถือบัตรและครอบครัวที่ท่านรัก เพียงท่านชำระค่าเดินทาง เต็มจำนวนทั้ง

   ในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บัตรโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่ จดทะเบียนประกอบการ โดยสารไว้อย่างถูกต้อง บัตร    โดยสารรถไฟ เรือ รถโดยสาร ประจำทาง

   สาธารณะผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ไทเทเนียม และแจ้งความประสงค์ในการ รับความคุ้มครอง อย่างน้อย 2 วันทำการก่อนเดินทาง ผ่านศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต

   ธนาคารยูโอบี หมายเลข 0 2285-1555 โดยความคุ้มครองมีดังนี้

 •        เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 •  
 •    •   เที่ยวบินล่าช้าทำให้พลาดเที่ยวบินต่อเนื่อง
 •  
 •    •   กระเป๋าเดินทางล่าช้า
 •  
 •    •   กระเป๋าเดินทางสูญหาย
 •    อายุสำหรับผู้เอาประกันภัย

     •   ผู้ถือบัตรเครดิต และคู่สมรส 18 - 75 ปี 

 •     •   บุตร-ธิดา 3 เดือน - 23 ปี (ยังไม่สมรส หรือมีรายได้ประจำ)

 • MasterCard Moments 

 •    •   เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษจาก MasterCard Worldwide เช่นข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ และร้านค้าชั้นนำ

 •        จากทุกมุมโลก ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mastercard.com/sea และ www.mastercardmoments.com

 • ยูโอบี รีวอร์ด พลัส 

 •    •   รายการสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน ซึ่งสามารถนำคะแนนสะสมไปแลกของกำนัล

 •        หรือแลกไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส

 •  

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม 

 • •   ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรกทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และฟรีในปีถัดไป เพียงมียอดค่าให้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี ไทเทเนียม 

 •     ปีละ 50,000 บาท 

 • •   เบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศไทยที่มีเครื่องหมาย ATM POOL และ ต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย MasterCard และ Cirrus ทุกแห่ง

 • •   ยูโอบี โฟนแบงก์กิ้ง บริการสอบถามข้อมูล และทำรายการด้านบัตรเครดิตทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชม.โทร. 0-2285-1555

 • •   สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบหักบัญชีเงินฝาก,ชำระผ่านตู้ ATM ธนาคารยูโอบี , ผ่านบริการ UOBCyberBanking ทาง www.uob.co.th 

 •     หรือชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ ,ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay at Post), ชำระด้วยเช็คทางไปรษณีย์, ธนาคารไทยพาณิชย์, 

 •     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเคาร์เตอร์เซอวิส

    เดินทางมั่นใจ สะดวกสบายอย่างมีระดับ

    •   บริการห้องพักกรับรองพิเศษของการบินไทย

    •   ทุกการใช้จ่าย 20 บาท รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส

    •   แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

    ตอบสนองชีวิตมีคลาส กับประสบการณ์พิเศษเหนือระดับ

   •   บริการรถลีมูซีนส่วนตัว

    •   บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

    •   บริการเลขาส่วนตัว 24 ชั่วโมง

    สิทธิพิเศษเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

     •   ใช้บริการฟิตเนส เซ็นเตอร์ ฟรี ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว

    สิทธิพิเศษไร้พรมแดน

    •   เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆมากมายในสิงคโปร์และอีกหลายประเทศ

   สิทธิพิเศษประโยชน์เหนือระดับกับร้านค้าผู้ร่วมรายการ

 

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต ยูโอบี Black

   •   บริการเหนือระดับด้วยรถลีมูซีนส่วนตัว

   •   คุ้มครองสูงสุด 10 ล้านบาท

   •   การช่วยเหลือพิเศษส่วนตัวภายในประเทศ ทางโทรศัพท์

   •   คะแนนสะสมแลกของรางวัล รับ 1 คะแนนสะสม ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 25 บาท

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท