สมัครสินเชื่อsme และสมัครบัตรเครดิต ได้แล้ววันนี้หรือเลือกสมัครสินเชื่อบุคคล หรือ สมัครสินเชื่อเงินสด ได้ที่พินทูฟิน

บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เลดี้

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับคะแนนสะสม 50,000 คะแนน เพื่อใช้แลกรับบัตรโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้น Economy Class กับการบินไทย หรือของกำนัลอื่นๆ จากยูโอบี รีวอร์ด พลัส (เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท ใน 60 วัน)
เหลือเวลา
โปรโมชั่น
หมดอายุ
วัน
สิ้นสุดวันที่
31/01/2014
แบ่งปัน

โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี  

  รับคะแนนสะสม 3,000 บาท คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ

  รับคะแนนสะสม 50,000 คะแนน เพื่อใช้แลกบัตรโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ กับการบินไทย

  ดอกเบี้ย 0% ต่อปี สำหรับ 2 รอบบิลแรก เมื่่อใช้บริการโอนเงินจากวงเงินยูโอบี แคชพลัสเข้าบัญชีออมทรัพย์

หมายเหตุ เมื่อสมัครคู่ ฟรี! กระเป๋า Grizzly tole มูลค่า 1,850 เมื่อใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน  30 วัน หรือ 
                รับฟรี กระเป๋า Grizzlytrolly (ใบใหญ่) มูลค่า 3,450 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 30,000 บาท ภายใน 60 วัน หรือรับคะแนนสะสม 50,000 บาท
                เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาท ภายใน 60 วัน 
                dredit UOB ยูโอบี บัตรเครดิต Grizzly ฟรี
 
 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

•   ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต และวงเงินยูโอบีแคชพลัสพร้อมกันและได้รับการอนุมัติทั้งสองบริการ จะได้รับของกำนัล L'OCCITANE Gift Set

     มูลค่า 1,090 บาท สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ หรือ รับกระเป๋า Grizzly Tote มูลค่า 1,250 บาท สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี ประเภทอื่นๆ

    เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ หรือ รับกระเป๋าล้อลาก Grizzly Trolley

    มูลค่า 3,450 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 30,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมติ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเลือก

    เงื่อนไขการใช้จ่ายนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันสมัครเท่านั้น

•   ลูกค้าที่สมัครเฉพาะบัตรเครดิตและได้รับการอนุมัติจะได้รับคะแนนสะสม 3,000 คะแนนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาทภายใน 30 วัน

    นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

•   ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักใบแรกที่มีกับธนาคารและยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมภายใต้บัตรหลักดังกล่าวจะนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสม หรือ

    ของกำนัลโดยคิดเฉพาะยอดชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อกองทุน การซื้อเงินตรา

    ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือดอกเบี้ยทุกชนิด สำหรับยอดผ่อนชำระ จะคำนวณเฉพาะยอดที่มีการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น

•   ลูกค้าที่สมัครใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัสเพียงบริการเดียว หรือ สมัครบัตรเครดิตยูโอบีร่วมด้วย และใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร

    จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27%/ 28% 

    ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27%/ 28% ต่อปี

    ขึ้นอยู่กับรายได้ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคาร

    แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี

•   ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์โดยเพื่อรับสิทธิ์ ดอกเบี้ย 0% 2 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมี

    ภาระในการชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ ร้อยละ ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาทแล้วแต่ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน

 
เงื่อนไขร่วม

•   รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครบัตรหลักใหม่เฉพาะแต่บัตรเครดิตยูโอบี ไทเทเนียม/ บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม / บัตรเครดิตยูโอบี

    เลดี้ แพลทินัม/ บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้และ บัตรเครดิตแบล็ก และ วงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่อนุมัติตั้งแต่ ก.พ. – 30 เม.ย. 56 และไม่เคยถือบัตรเครดิต

    ยูโอบี และวงเงินยูโอบีแคชพลัส หากผู้สมัครเคยยกเลิกบัตรเครดิตของธนาคาร หรือ วงเงินยูโอบีแคชพลัสจะต้องยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า เดือน

    นับแต่วันที่ยกเลิก

•   ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลตามที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตหรือ โอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีแจ้งยอดรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต

   ของท่านภายใน 60 วันหลังจากสรุปยอดบัญชีครั้งที่ และธนาคารสามารถเรียกเก็บยอดใช้จ่ายของท่านในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครบถ้วน

•  เมื่อผู้สมัครเลือกเงื่อนไขการรับของกำนัลอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงการเลือกนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งในภายหลังไม่ได้

•  ในกรณีผู้สมัครที่สมัครบัตรเครดิต และวงเงินยูโอบี แคชพลัส พร้อมกันและไม่ได้เลือกเงื่อนไขการร่วมรายการ ณ วันที่สมัคร ธนาคารยินดีมอบ กระเป๋าเดินทาง  

   Grizzly Tote  มูลค่า 1, 850 บาท เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

•  กรณีผู้สมัครเลือกเงื่อนไขการการร่วมรายการ ณ วันที่สมัคร แต่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ถึงตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้สมัครจะไม่ได้รับของกำนัลใดๆ

•  ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอย่างอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกับของกำนัลที่แสดงไว้ในประกาศโฆษณาฉบับนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

•  เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก ยูโอบี รีวอร์ด พลัส

•  ของกำนัลและ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้

•  ธนาคารสงวนสิทธิมอบของกำนัลท่านละ ครั้งต่อผู้สมัคร ท่านเท่านั้น

•  ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

•  ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลก็ต่อเมื่อคงสถานะสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และ มีประวัติการชำระที่ดีเท่านั้น

•  ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ กรณีมีข้อโต้แย้งคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิตยูโอบี  

คุณสมบัติ

•   รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

•   อายุงาน / ดำเนินธุรกิจเจ้าหน้าที่บริษัท / ข้าราชการ 1 ปีขึ้นไป เจ้าของกิจการ 3 ปีขึ้นไป

•   อายุผู้สมัครบัตรหลัก20 - 60 ปี

•   ผู้สมัครบัตรเสริม18 - 65 ปี

เจ้าหน้าที่บริษัท

•   สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

•   สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)

•   สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

•   สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

•   สำเนาหน้าบัตรประชาชน

•   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

•   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

•   สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตยูโอบี  

•  รับคะแนนสะสม 50,000 คะแนน เพื่อใช้แลกบัตรโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ กับการบินไทย

•  ลูกค้า Cash Plus ที่ใช้บริการโอนเงินจากวงเงินยูโอบีแคชพลัสเข้าบัญชีออมทรัพย์ (Cash Plus Day 1) จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% 

   สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก หลังจากครบรอบบัญชีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 25%, 27%, 28% ขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า 

•  ลูกค้า Cash Plus ที่ไม่ใช้บริการโอนเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ย ปกติที่ 25%, 27%, และ 28% ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร วีซ่า ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง BSC มูลค่า 1,390 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก + 2,000 คะแนนไมล์
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ ซีเล็คท์ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสมซีตี้แบงค์ รีวอร์ด 40,000 คะแนน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%
บริษัทบัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตเคทีซี สมัครวันนี้ รับทันทีคะแนนสะสม forever rewords 1,000 คะแนน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอมเวย์ - กสิกรไทย พิเศษ! รับ Cashback สูงสุด 1,500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรแอมเวย์เครดิตการ์ดภายใน 60 วันนับจากบัตรอนุมัติ
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตร่วมแอร์เอเชีย - กสิกรไทย สมัครวันนี้! รับกระเป๋า Line Limited Edition*(มูลค่า 4,990 บาท) หรือ รับ Air Asia Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมกสิกรไทย 30,000 บาทขึ้นไป หรือ 5,000 บาท ขึ้นไป
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี Black สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (FCUK) สีดำ มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี เมื่อสมัครบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมวงเงินยูโอบี แคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (สีดำ) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แม็คโครแพลตตินั่ม รีวอร์ด รับ 1 คะแนน ซิตี้แบงก์รีวอร์ด จากทุกๆ 100 บาทของยอดใช้จ่ายภายในแม็คโคร
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รีวอร์ด รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด แลกกระเป๋า Metallic Trolley Bag
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ - บิ๊กซี วีซ่า แพลตตินั่ม พิเศษ! เฉพาะลูกค้าใหม่ รับบัตรกำนัลห้างบิ๊กซีมูลค่า 400 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน
ธนาคารซิตี้แบงก์
บัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า สมัครวันนี้ ! รับ 500 คะแนนสะสมซิตี้แบงก์ รีวอร์ด เพื่อแลกกระเป๋า French Connection
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการ (K-SME) วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิต กสิกรไทย ฟรี! ค่าแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ สามารถผ่อนสินค้า 0% ผ่านโปรแกรม Smart Pay
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม สมัครวันนี้ ฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วัน
ธนาคารธนชาต
บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับ ที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัด สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต แมนเซสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมเปียน ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ พร้อมรับกระเป๋าสะพาย Shoulder Bag ลิขสิทธิ์ MAN Utd มูลค่า 1,290 บาท
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
บัตรเครดิต กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ ง่ายๆ แค่สมัคร!! แค่แนะนำ!! ก็รับฟรี iPhone6 หน้าจอ 4.7 นิ้ว 16GB มูลค่า 27,500 บาท
ธนาคารยูโอบี
บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ สมัครบัตรเครดิตพร้อมวงเงินยูโอบีแคชพลัส รับกระเป๋า French Connection (ฺBrown Color) มูลค่า 3,190 บาท
ธนาคารแบงก์ ออฟ ไชน่า
บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน สมัครวันนี้ รับฟรี! French Connection Overnight Bag มูลค่า 4,590 บาท
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด สมัครบัตรหลัก รับฟรี! กระเป๋า Lady Beauty Set มูลค่า 1,290 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ สมัครวันนี้ รับฟรี! กระเป๋า Summer Cooler Bag มูลค่า 1,190 บาท
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเครดิตเคเวฟกสิกรไทย เร็วกว่าแค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด...ไม่ต้องเซ็น รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท